lvda - advocatenkantoor LVDA Advocatenkantoor
Koning Albertstraat 24, bus 1, 8500 Kortrijk
Tel : 056 / 22 07 61 - Fax : 056 / 21 70 03 - KBO / BTW n° : 0877 511 389
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modellen en publicaties
 
 • Model bemiddelingsovereenkomst (pdf)
 • “Dading”, in TILLEMAN B., CLAEYS I., LOONTJENS K. en COUDRON C., A.P.R. 2000, 1-66
 • ‘Informatiseren van de KMO, managements- en juridische aspecten’, uitgegeven bij Mys & Breesch, 2000
 • Model factuurvoorwaarden (pdf)
 • Model huurovereenkomst
 • Model E-policy (pdf)
 • Model vertrouwelijkheidsovereenkomst (pdf)
 • Bestrijden namaak software (pdf)
 • Onderneming in moeilijkheden
 • ICT dienstenovereenkomst (pdf)
 • Model ESCROWovereenkomst (pdf)
 • "Arbeidsethos, een begrip in de crisis", in "Plus Ultra", PIETERS, D. (ed.), Kluwer, 1986, 1-35
 • “De doelstellingen en de beginselen van het Vlaamse Milieubeleid. Artikel 1.2.1. decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid”, DEKETELAERE K. (ed.), Algemene bepalingen Vlaams milieubeleid en bedrijfsinterne milieuzorg, Die Keure, Brugge, 1996, 43-63
 • ‘Het depot van software’ in Newsletter Belgavoka
 • “De beginselen van het Vlaamse milieubeleid vanuit een Europees Perspectief – Over het belang van de codificatie van milieubeleidsbeginselen in een formele wet”, DEKETELAERE K. en FAURE M. (Eds.) Ius Commune en Milieurecht. Actualia in het Milieurecht in België en Nederland, Intersentia, 1997, 77-92
 • "Hoe wijs is het hedendaagse recht? Enkele beschouwingen over wijsbegeerte, maatschappij en recht", R.W., 1991-92, 1337-1345 (Deze tekst was de neerslag van de openingsrede van de Conferentie van de Jonge Balie te Kortrijk dd. 25.10.91)
 • ‘Informatiebeveiliging binnen lokale besturen’, uitgegeven bij V-ICT-OR, 2005
 • "Richtlijnconforme interpretatie: bron van recht?", R.W., 1993-94, 377-382
 • “Toegang tot de rechter in milieuzaken”, in DEKETELAERE K. en FAURE M. (Eds.)
 • Diverse aspecten van de aansprakelijkheid van de accountant, Diegem, Ced.Samson, 1995, 105p
 • “De inplanting van windturbines in Vlaanderen: Milieu- en stedenbouwrechtelijke aspecten”, in DEKETELAERE K., Verslagboek LEUVEM 15, Die Keure, 2001; en geactualiseerde versie in PLATFORM BUITENGEBIED, Recente ontwikkelingen in het milieu(beschermings)recht relevant voor het buitengebied, in Belgisch en Europees perspectief, 1-34
 • “Enkele praktische problemen in verband met de collectieve schuldenregeling” in MARTYN G. (ed.) Beslag, verslagboek van cyclus beroepsvervolmaking balie Kortrijk, ter perse bij Uitgeverij Larcier
 • Het beroepsgeheim als uitdrukking van het maatschappelijke belang van het beroep in X. (ed.), ‘De Accountant en de gerechtelijke overheid in de strijd tegen de georganiseerde financiële misdaad’, Brussel, I.A.B., 1996,109-122
 • Grensoverschrijdende milieuproblemen: uitdagingen voor de nationale en internationale rechtsorde, Intersentia, 1998, 309-331
 • "Het beroepsgeheim van de accountant na het arrest van het Arbitragehof van 27 maart 1996", R.W., 1996-97, 422-426
 • Modellen voor het bedrijfsleven, Ced.Samsom, model I.22: bodemsanering - overdracht van gronden
 • "De accountant: vrij beroep met een (vrije?) inschrijving in het handelsregister?", T.W.R.S., 1997, 82-86
 • Modellen voor het bedrijfsleven, Ced.Samsom, model I.23: bodemsanering - sanering van gronden
 • "De melding bij fraude na de wet van 10 augustus 1998", De Belg. Acc., 1999, 1/27 en R.W., 1998-99, 1195-1206
 • "De aansprakelijkheid van de accountant en belastingconsulent. Nieuwe aspecten", De Belg. Acc. & Belastingcons., 1999, 27-64; 2000 1-36
 • Modellen voor het bedrijfsleven, Ced.Samsom, model I.68: hinderlijke inrichtingen (Vlaams Gewest) - inrichtingen eerste klasse - vergunningsplicht
 • Modellen voor het bedrijfsleven, Ced.Samsom, model I.69: hinderlijke inrichtingen (Vlaams Gewest) - inrichtingen tweede klasse - vergunningsplicht
 • B. BOUCKAERT en R. DEVLOO, Lessencyclus ‘recht en maatschappij’, Gent, Academia Press, 2001, 32p
 • Modellen voor het bedrijfsleven, Ced.Samsom, model I.70: hinderlijke inrichtingen (Vlaams Gewest) - inrichtingen derde klasse - meldingsplicht
 • G. MARTYN & R. DEVLOO, "Een kennismaking met recht en rechtspraktijk", Die Keure, 2003, 441p. (tweede uitgave 2006, 449p.)
 • “De faillissementswet in een nieuw kleed: bijzondere aandachtspunten”, De Venn. 2003, afl. 3, 6-9
 • Modellen voor het bedrijfsleven, Ced.Samsom, model I.71: hinderlijke inrichtingen (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
 • “Bedenkingen rond het misdrijf 'misbruik van vennootschapsgoederen'”, De Venn. 2004, afl. 8, 10-11
 • Rechtsgids, deel constitutioneel recht, De beginselen van behoorlijke rechtsbedeling, C1615-C1619
 • Wetboeken Story-Scientia, deel publiek recht, commentaar bij artikelen gecoördineerde decreten ruimtelijke ordening
 • De rol van de overheid bij onbenoemde contracten in X. (ed.) Actualia vermogensrecht. Liber amicorum Kulak., Brugge, Die Keure, 2005, 49-69
 • Commentaar Milieurecht. Algemeen Deel, Artikel 1.2.1. Decreet algemene bepalingen milieubeleid
 • “Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter", T.B.P. 1996, 9-17
 • “The legal framework for sustainable development in Belgium”, European Environmental Law Review, vol. VII, 1999, 337-349
 • “Verordeningsvoorstel met betrekking tot LIFE (EU)”, Mil. Info, 1996, nr. 6-7
 • “Ontwerp-richtlijn (EU) inzake PCB’s", Mil. Info, 1996, nr. 5
 • “Raad van Europa roept centrale, lokale en regionale overheden op tot dialoog en samenwerking”, Mil.Info, 1997, nr. 7-8
 • “Wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling”, Mil.Info , 1997, nr. 2
 • “Voorstel van richtlijn inzake merktekens op verpakkingen”, Mil.Info, 1997, nr. 2
 • “Gewijzigd voorstel voor een kaderrichtlijn inzake het communautair waterbeleid”, Mil.Info, 1998, nr. 2
 • “Drie recente Waalse uitvoeringsbesluiten”, Mil.Info, 1998, nr. 9
 • “Administratieve en wetenschappelijke coördinatie inzake bioveiligheid”, Mil.Info, 1998, nr. 10
 • “boekbespreking: Droits fondamentaux, urbanisme et environnement, Amén. Numéro spécial”, in TROS, 1999
 
  2022 © LVDA Advocatenkantoor