Informatie omtrent het advocatenkantoor LVDA

 

Uw advocaat en zijn kantoor

U vertrouwt uw dossier toe aan de advocaat die u in eigen naam aanschrijft.
Alle advocaten van ons kantoor zijn advocaat in België, en zijn ingeschreven aan de balie van Kortrijk.
Het kantoor van de raadsman die u ontvangst bevestigt is gevestigd te Kortrijk, Koning Albertstraat 24 bus 1.

Uw raadsman oefent het beroep van advocaat uit als vennoot van de CVBA LVDA-advocatenkantoor, een associatie in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten.

De zetel van het kantoor is gevestigd te Kortrijk, Koning Albertstraat 24 bus 1.
Het ondernemingsnummer van het kantoor is 0 877 511 389.

Per e-mail kan u uw raadsman bereiken via zijn voornaam gevoegd voor @lvda.be (bvb. voor mr Hubert Vanden bulcke is dit hubert@lvda.be).

De beroepsaansprakelijkheid van uw raadsman is verzekerd bij Amlin via een gezamelijke polis afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies.

 

Uw advocaat en zijn dienstverlening

U kan bij uw raadsman op ons kantoor terecht voor onder meer de diensten zoals deze omschreven zijn op de website www.lvda.be. Het ereloon en de kosten worden berekend in functie van een aantal parameters (belang en complexiteit van het dossier, ervaring van de vennoot en eventuele hoogdringendheid). Omtrent deze tarificatie kan U bij de eerste consultatie meer toelichting worden verschaft na kennisname van de aard van de gevraagde tussenkomst.

De overeenkomst die u met uw raadsman aanknoopt is aan het Belgisch recht onderworpen en voor gebeurlijke geschillen is enkel de rechter van Kortrijk bevoegd, zijnde de plaats waar de prestaties hoofdzakelijk worden uitgevoerd.

 

Voor informatie of bij klachten

Indien u verdere informatie wenst te bekomen of indien u een klacht heeft, kan u uw raadsman bereiken:
– via post op het adres: LVDA Koning Albertstraat 24 bus 1 8500 KORTRIJK.
– via fax op het nummer: 056.217003.

Bijkomende info

 

Uw raadsman zal de prijs van de diensten die hij voor u verricht in uw dossier berekenen volgens de criteria hoger aangegeven.

Beroepsregels en gedragscodes

Als advocaat ingeschreven aan de balie van Kortrijk is uw raadsman onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en die van de Nationale Orde, die geraadpleegd kunnen worden op http://www.advocaat.be/Page.aspx?genericid=87, alsook aan de reglementen van zijn balie die geraadpleegd kunnen worden op het secretariaat van de Balie van Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A.

 

Multidisciplinaire activiteiten en multidisciplinaire partnerschappen

De advocaten van Lvda maken, in het kader van hun beroepsuitoefening als advocaat, geen deel uit van multidisciplinaire activiteiten en/of multidisciplinaire partnerschappen.

 

Buitengerechtelijke geschillenbeslechting

Discussies met uw raadsman kunnen desgevallend beslecht worden bij middel van buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

U kan meer informatie verkrijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van deze regeling bij het secretariaat van de Orde van advocaten te Kortrijk, Burgemeester Nolfstraat 10A.

 

Verzekering  beroepsaansprakelijkheid

Alle advocaten van LVDA Advocatenkantoor zijn via de Orde van Advocaten bij de Balie te Kortrijk verzekerd in beroepsaansprakelijkheid bij nv Amlin Europe. De beroepsaansprakelijkheid is beperkt tot het verzekerde bedrag van € 1.250.000,00 per schadegeval.

GDPR, privacy- en cookiebeleid

 

Dit is het privacy- en cookiebeleid van cvba LVDA ADVOCATENKANTOOR met zetel te 8500 KORTRIJK Koning Albertstraat 24/1.Het privacy- en cookiebeleid wil u informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens en het gebruik van cookies. Het privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe functies op de website die de verwerking van persoonsgegevens vergen of als gevolg van nieuwe wettelijke verplichtingen. We raden u dan ook aan om dit privacy- en cookiebeleid regelmatig na te kijken.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking
cvba LVDA ADVOCATENKANTOOR is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
KBO ondernemingsnummer 0877.511.389
Tel.: 056 22 07 61
e-mail: karien@lvda.be
Website: www.lvda.be

2. Welke gegevens verwerkt cvba LVDA ADVOCATENKANTOOR voor welke doeleinden?

2.1. behartigen van dossier
Ons kantoor is genoodzaakt bij het behartigen van uw dossiers persoonsgegevens te verwerken.
Hiervoor kunnen uw gegevens verwerkt worden zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres, uw geboortedatum, uw telefoonnummer en alle andere gegevens die u aan cvba LVDA ADVOCATENKANTOOR bezorgt die relevant kunnen zijn om uw dossier te behartigen.
Indien u deze gegevens meedeelt geeft u ons kantoor uw toestemming deze te verwerken met het oog op het goede beheer van uw dossiers.

2.2. voeren van de boekhouding
cvba LVDA ADVOCATENKANTOOR zal voor het voeren van haar boekhouding bepaalde persoonsgegevens verwerken.
Hiervoor kunnen gegevens verwerkt worden zoals uw naam, uw adres, uw e-mailadres en andere gegevens die u aan cvba LVDA ADVOCATENKANTOOR bezorgt die relevant kunnen zijn voor het voeren van de boekhouding.
Deze gegevens worden naar gelang het geval verwerkt op grond van uw ondubbelzinnige toestemming, op grond van de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of op uw verzoek om voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

3. Hoe lang houdt cvba LVDA ADVOCATENKANTOOR uw gegevens bij?
De gegevens zullen door cvba LVDA ADVOCATENKANTOOR enkel gebruikt worden voor de behartiging van uw dossiers en zullen niet langer dan noodzakelijk en/of deontologisch verplicht behouden worden.

4. Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Enkel cvba LVDA ADVOCATENKANTOOR heeft toegang tot de gegevens.
Wanneer de cvba LVDA ADVOCATENKANTOOR beroept doet op medewerkers, derden en daarvoor persoonsgegevens moeten verwerkt zal dit gebeuren conform de instructies van cvba LVDA ADVOCATENKANTOOR. Persoonsgegevens worden niet aan andere partijen verstrekt, behalve wanneer dit door de wet of een gerechtelijk bevel zou worden vereist.

5. Cookies
Zoals gebruikelijk bij websites, maakt deze website gebruik van “cookies”. Een cookie is een hoeveelheid data die een website, via de server waarop deze wordt gehost, naar de browser van de bezoeker stuurt met de bedoeling om deze data op te slaan op de computer van de bezoeker.
Door het gebruik van de website aanvaardt de gebruiker de cookies van de website. Desgewenst kan hij de browserinstellingen aanpassen opdat cookies niet langer aanvaard worden.

6. Links naar andere websites en sociale media
De website van cvba LVDA ADVOCATENKANTOOR kan referenties naar andere websites bevatten, die door andere bedrijven of door sociale media worden aangeboden. cvba LVDA ADVOCATENKANTOOR is niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via andere websites of sociale media. Evenmin is dit privacy- en cookiebeleid op die websites of sociale media van toepassing.

7. Beveiliging van uw persoonsgegevens
cvba LVDA ADVOCATENKANTOOR streeft ernaar uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en neemt hiertoe de redelijke technische en organisatorische maatregelen.

8. Tot wie kan u zich richten om uw rechten uit te oefenen?
U heeft het recht om kosteloos toegang te vragen tot de persoonsgegevens die door cvba LVDA ADVOCATENKANTOOR worden verwerkt, om ze te laten verbeteren of om verwijdering van de persoonsgegevens te vragen of beperking van de verwerking die op u betrekking heeft.
Indien de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u steeds het recht om deze toestemming in te trekken.
De bovenstaande verzoeken kan u per e-mail richten aan karien@lvda.be of per post op het bovenstaande adres. cvba LVDA ADVOCATENKANTOOR kan uw verzoek niet behandelen zonder een bewijs van uw identiteit.
Indien u verdere vragen of klachten over deze website of over dit privacy- en cookiebeleid heeft, kan u zich eveneens richten tot karien@lvda.be.
U heeft het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende overheid. Dit is de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel. De Commissie is per e-mail bereikbaar op commission(at)privacycommission.be.

Disclaimer

 

Het gebruik van deze website is onderworpen aan de hierna vermelde gebruiksvoorwaarden. Door het loutere gebruik van de website wordt u geacht deze gebruiksvoorwaarden te kennen en te aanvaarden.

De website wordt uitgebaat door cvba LVDA ADVOCATENKANTOOR, met zetel te 8500 KORTRIJK, Koning Albertstraat 24/1 KBO/BTW  BE 0 877 511 389.

Met de website beoogt cvba LVDA ADVOCATENKANTOOR:

  • u vrijblijvende informatie te verschaffen omtrent het kantoor, haar advocaten en de aangeboden diensten;
  • u een middel aan te bieden om in contact te komen met het kantoor.

De op de website verstrekte informatie en gegevens zijn eigendom van cvba LVDA ADVOCATENKANTOOR. Deze website, inclusief de lay-out, teksten, logo’s, foto’s, data en andere items, evenals de vormgeving en structuur van de website en de erop vervatte informatie, zijn beschermd door intellectuele rechten.

Het is verboden zonder ons voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De op deze website vermelde informatie is uitsluitend van algemene aard en geenszins op de specifieke omstandigheden van enig persoon of entiteit gericht, en vormt bijgevolg op generlei wijze een juridisch advies of een professionele aanbeveling. Om uw eigen concrete situatie te beoordelen, dient u steeds contact te nemen met het kantoor.