Expertises

 

LVDA Advocatenkantoor heeft een lange traditie in advocatuur en juridische dienstverlening. Dit heeft ons ervan overtuigd dat het preventief optreden (advies, redactie contracten, …) een wezenlijke taak van de advocaat is. Veel procesleed en kosten worden erdoor bespaard.

Bij het voeren van procedures hebben we oog voor de proces-economie. Waar wenselijk proberen we over te schakelen naar onderhandeling, bemiddeling en het zoeken van een minnelijke oplossing.

LVDA beschikt over een team van advocaten die gedurende jaren ervaring hebben opgebouwd in verschillende kennisdomeinen.

LVDA staat voor nauw overleg en samenwerking tussen de verschillende advocaten. Geen eilanden van kennis maar een bundeling van knowhow om tot een beter resultaat te komen.

Zowel het bedrijf als de particulier vinden in LVDA een betrouwbare en ervaren partner.

none
Aannemingsrecht

Bouwen of verbouwen is een droom voor velen. Voor aannemers en architecten is het tevens aangenaam om deze droom te kunnen realiseren. Helaas stellen we vast dat de droom soms een nachtmerrie wordt omdat de verwachtingen van de bouwers niet worden ingelost.

Anderzijds is het voor aannemer en architect vaak moeilijk om tijdig betaling te bekomen omdat het bouwbudget opraakt.

Bouwperikelen lopen vaak uit op een gerechtelijk deskundigenonderzoek (expertise). Bijstand van een advocaat ervaren in deze materie is geen overbodige luxe.

Drie advocaten treden al meer dan 20 jaar op voor gereputeerde bouwbedrijven, architecten en bouwheren.

 

Aanverwante advocaten

Administratief en milieurecht

De tijd dat men zomaar alles van de overheid klakkeloos aanvaardde is duidelijk voorbij.
Geschillen met steden en gemeenten en andere overheden over allerhande vergunningen, heffingen en dergelijke nemen toe.
De burger is mondig geworden.

Pietro IACOPUCCI staat u bij in deze materie.

 

Aanverwante advocaten

Arbeidsrecht en sociaal recht

Samenwerken in een arbeidsomgeving kan zeer voldoeninggevend zijn maar ook spanningen creëren. De relatie werkgever-werknemer raakt soms vertroebeld of één van de twee partijen wenst een einde te stellen aan de arbeidsovereenkomst. Dit kan uiteraard met een opzegtermijn, opzegvergoeding of sommige feiten kunnen aanleiding geven tot de onmiddellijke beëindiging van de arbeidsrelatie.

Ons kantoor stelt hiervoor graag de ervaring van Rik DEVLOO, Karien LOONTJENS en Philip GHEKIERE ter beschikking.

 

Aanverwante advocaten

Auteursrecht en intellectuele rechten

Waar traditioneel het auteursrecht behoorde aan schrijvers, muzikanten en kunstenaars is het copyright een heus product op zich geworden. Intellectuele rechten zijn uitgegroeid tot een belangrijk commercieel patrimonium zodat er nauwlettend wordt toegezien op het respecteren ervan.

Licentiecontracten kunnen veel leed voorkomen en waar nodig moet de namaak worden bestreden of moet de vraag gesteld worden of het beweerde product, de beweerde slogan, de beweerde naam, zich wel kan beroepen op het auteursrecht.

Rik DEVLOO wil zijn ervaring in dit veld ten volle inzetten.

 

Aanverwante advocaten

Burgerlijke aansprakelijkheid en verzekeringen

Wanneer kan ik mijn verzekering vragen mijn schade te vergoeden? Wanneer ben ik verzekerd voor professionele fouten? Wat doe ik als mijn verzekering geen dekking wil verlenen of schade terugvordert?

Als zich ergens een schadegeval voordoet, gaat men meteen op zoek naar een verantwoordelijke; iemand wordt aansprakelijk gesteld. Een gemeente voor een put in de weg, een arts voor een verkeerde ingreep,… de voorbeelden zijn ontelbaar. Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat er een oneindig aantal vonnissen en arresten over deze problematiek bestaat. Rik DEVLOO publiceerde niet alleen over aansprakelijkheidsrecht, samen met Karien LOONTJENS is hij er ook elke dag mee bezig.

 

Aanverwante advocaten

Collectieve schuldenregeling

Je schulden stapelen zich op?

Een collectieve schuldenregeling kan eventueel soelaas brengen. Het grote voordeel van deze collectieve schuldenregeling is dat u – ondanks uw schuldenlast – wettelijk bescherming geniet tegen beslag op uw goederen.

Bovendien kan de rechter na verloop van jaren een deel van uw schulden kwijtschelden of de kosten stopzetten.

Ons kantoor helpt u op discrete en deskundige wijze bij het begeleiden in deze procedure. Karien LOONTJENS en Philip GHEKIERE zijn beiden schuldbemiddelaar bij de Arbeidsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk en stellen hun rijke kennis en ervaring te uwer beschikking.

 

Aanverwante advocaten

Familierecht en bemiddeling in familiezaken

Samenleven of gehuwd zijn is niet steeds evident. Als het spaak loopt zijn er meerdere mogelijkheden, zoals familiebemiddeling, echtscheiding via onderlinge toestemming, echtscheiding wegens duurzame ontwrichting. Als een huwelijk of samenleving ontbonden wordt, moeten ook de goederen en tegoeden geregeld worden.

Relaties tussen ouders, kinderen en andere familieleden vragen vaak een goede regeling of afspraken. Desnoods grijpt het gerecht in.

Marijke VANDELANOTTE, Sofie VANDEN BULCKE en Philip GHEKIERE zullen u graag bijstaan in deze problematiek door het verlenen van advies en helpen zoeken naar de juiste oplossing. Bovendien zijn zij ook allen bemiddelaar in familiezaken.

 

Aanverwante advocaten

Fiscaal recht

We weten dat België geen fiscaal paradijs is. Bovendien is deze tak van de wetgeving bijzonder complex en kunnen inbreuken zelfs aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolging.

Pietro IACOPUCCI was aanvankelijk werkzaam bij de Controle der Directe Belastingen en kent dus het klappen van de zweep. Het kantoor is dan ook blij op zijn expertise te kunnen rekenen in deze delicate materie.

 

Aanverwante advocaten

Economisch recht

Niet ten onrechte zegt men vaak “alles draait rond economie”. Onze bedrijven hebben nationaal en internationaal dan ook een stevige reputatie. Voortdurend worden transacties gesloten en dit vaak over grote bedragen. Niet zelden wordt grensoverschrijdend zaken gedaan.

Dit alles laat de economie en welvaart groeien maar houdt helaas ook risico’s in. Het opstellen van goede en bij voorkeur ook leesbare en bondige contracten, is geen overbodige luxe. Het draagt bij tot de veiligheid van het zakendoen en moet ons indekken tegen ‘slechte betalers’ of andere zaken die kunnen fout lopen.

Indien er een commercieel geschil ontstaat, is het noodzakelijk dat hier snel en efficiënt kan worden op ingespeeld. Sturen van de juiste ingebrekestelling, onderhandelingen, aanstellen van een expert, leggen van beslag,… het zijn slechts enkele voorbeelden van betwistingen die vaak niet lang op zich mogen laten wachten.

Economisch recht behoort dan ook tot de ‘corebusiness’ van ons kantoor en elke advocaat is hierin geschoold en actief. Naargelang de aard van het probleem zal de meest geschikte vennoot of medewerker het dossier behandelen, alleen of met meerderen naargelang de noodzaak en timing.

 

Aanverwante advocaten

  Huur en handelshuur

  Het lijkt wel alsof de wetgever er een genoegen in schept om de huurwetgeving met de regelmaat van de klok te veranderen. Voor veel particulieren en handelaars is een huurcontract nochtans essentieel.

  Karien LOONTJENS heeft hierin een bijzonder grondige en lange ervaring, o.m. door heel vaak te werken voor brouwerijen en horeca. Zij is dan ook de geknipte advocaat om u hierin bij te staan.

   

  Aanverwante advocaten

  Huwelijksgoederenrecht, samenlevingscontracten en erfrecht

  Welke soorten huwelijkscontract zijn er? Wat zijn de gevolgen van een huwelijkscontract, zowel tijdens het huwelijk als na echtscheiding of overlijden? Kan ik aan eenieder schenkingen doen en kan ik die herroepen? Kan ik beslissen wat er met mijn huis of mijn kostbaarheden moet gebeuren na mijn dood of zijn hierop beperkingen?

  Marijke VANDELANOTTE, Sofie VANDEN BULCKE, Philip GHEKIERE en Pietro IACOPUCCI helpen u graag bij het antwoord op deze en soortgelijke vragen.

   

  Aanverwante advocaten

  Jeugdrecht

  Oude mopperaars zullen wel eens stellen “er zijn geen kinderen meer”. Geheel onwaar is deze stelling niet. De wetgever en de rechtspraak volgen duidelijk de trend van de ‘mondige minderjarige’. Dit  betekent dat minderjarigen meer rechten en plichten hebben dan zij vermoeden. Dit zowel in hun verhouding tot hun ouders en familie als tot de rest van de maatschappij. Zonder overdrijven kunnen we zeggen dat er zich een hele rechtstak rond deze problematiek heeft ontwikkeld. Sofie VANDEN BULCKE is erkend jeugdadvocaat.

   

  Aanverwante advocaten

  Klantenbeheer en insolventierecht

  Elke onderneming heeft graag veel en/of grote klanten. Liefst hebben we uiteraard allemaal klanten die (correct) betalen want anders heeft ondernemen weinig zin of is het een kort leven beschoren.

  Ons kantoor is er op georganiseerd om efficiënt en kordaat waar nodig uw klantenbeheer waar te nemen. Wij stellen u als vaste klant kostenloos een model van goede bestelbonnen, factuurvoorwaarden, ingebrekestellingen en andere handige instrumenten voor klantenbeheer, ter beschikking. U beslist uiteraard zelf wanneer u een ‘slechte betaler’ aan ons doorgeeft. In onderling overleg bespreken we de manier waarop deze moet aangepakt worden.

  Wij hebben cliënten die wekelijks via mail hun wanbetalers doorgeven met verzoek om ze aan te manen en nadien zo nodig te dagvaarden. Andere cliënten verkiezen dat we maandelijks bij hen op bezoek gaan om de wanbetalers te overlopen en dan de incassowijze te bespreken.

  Goede factuurvoorwaarden kunnen er bovendien voor zorgen dat het innen van uw vorderingen u netto niets kost. Neem gerust contact met Rik DEVLOO, Sofie VANDEN BULCKE, Karien LOONTJENS of Philip GHEKIERE.

   

  Aanverwante advocaten

  Ondernemingen in moeilijkheden en faillissementen

  Ondernemer zijn, is risico nemen. Het verhaal loopt niet altijd even goed af als men heeft gehoopt. Meegesleurd worden in een faillissement kan ook leiden tot eigen financiële moeilijkheden. Soms moet een ondernemer zware keuzes maken die het voortbestaan van zijn onderneming kunnen beïnvloeden.

  Soms kan een vereffening of zelfs een faillissement een oplossing betekenen. Zeker voor dergelijke delicate beslissingen en operaties is een deskundige begeleiding noodzakelijk.

  Sofie VANDEN BULCKE en Philip GHEKIERE worden beide aangesteld als curator bij de Ondernemingsrecht te Gent, afdeling Kortrijk.

   

  Aanverwante advocaten

  Onroerend goed recht

  Kopen en verkopen van onroerende goederen, huren of verhuren, recht van uitweg of andere erfdienstbaarheden, milieuvergunningen, exploitatievergunningen,… het zijn slechts enkele aspecten die verbonden kunnen zijn aan onroerende goederen.

  Aarzel niet om hiervoor Karien LOONTJENS aan te spreken; zij beheerst deze materie door er dagelijks in te werken.

   

  Aanverwante advocaten

  Sociaal zekerheidsrecht

  Pensioenen, werkloosheid, kinderbijslag, ziekte-en invaliditeitsuitkering, gezins- en kinderbijslag, arbeidsongevallen, …

  Ons sociaal zekerheidsstelsel biedt een ruime bescherming, maar de regelgeving is niet altijd even eenvoudig in zijn toepassing.

  Rik DEVLOO, Karien LOONTJENS en Philip GHEKIERE staan ter beschikking om u vlot doorheen deze materie te loodsen.

   

  Aanverwante advocaten

  Strafrecht

  Wat zijn mijn rechten als slachtoffer? Welke rechten heeft een dader? Hoe kan ik toch een blanco strafregister behouden, ondanks een misdrijf? Wanneer kan ik het dossier inzien? Hoeveel schadevergoeding kan ik vragen?

  Deze tak van het recht is iedereen vooral bekend via de media. Het is op het eerste zicht dan ook de meest spectaculaire rechtstak. Evenwel gaat het in essentie niet om ‘spektakel’ maar om een heel specifieke rechtsspecialiteit met veel vertakkingen en nuances. Ook de procedure is helemaal verschillend van de overige rechtstakken. Bovendien is een goed en stevig pleidooi heel vaak een noodzakelijk instrument om tot een goed resultaat te komen.

  Zowel voor slachtoffer als dader is het beroep op een specialist geen overbodige luxe. Hubert VANDEN BULCKE en Philip GHEKIERE zijn ten volle met deze rechtstak vertrouwd.

   

  Aanverwante advocaten

  Vennootschapsrecht

  Welke vennootschapsvorm past het best bij mijn activiteit? Wat moet ik doen als ik een meningsverschil heb met mijn vennoot? Kan ik mijn aandelen verkopen en wat is daarvoor het beste contract? Wat is mijn persoonlijke of financiële verantwoordelijkheid als de vennootschap failliet gaat?

  Vennootschappen zijn een schitterende manier om vlot zaken te doen, doch hebben eigen spelregels. Er is zowel de relatie van de vennootschap naar de buitenwereld toe (bescherming van het privaat vermogen) als naar de aandeelhouders toe of tussen de aandeelhouders onderling. Marijke VANDELANOTTE, Sofie VANDEN BULCKE en Philip GHEKIERE zijn u hierin graag behulpzaam.

   

  Aanverwante advocaten

  Verkeersrecht

  Dagelijks begeven we ons in het verkeer en stellen ons daar gelukkig weinig vragen bij. Het lijkt wel of we dit bijna automatisch doen. Toch hebben wij zeer ingewikkelde verkeersregels en worden die heel vaak gewijzigd. Doorgaans hebben we er weinig last van tot het eens fout loopt… Hoe kan ik mijn rijbewijs houden ondanks een snelheidsovertreding? Hoe zwaar zijn de gevolgen van rijden onder invloed? Waar heb ik recht op als ik het slachtoffer ben van een ongeval?

  Aarzel niet ons kantoor te contacteren:  Hubert VANDEN BULCKE en Philip GHEKIERE helpen u graag verder.

   

  Aanverwante advocaten