Karien Loontjens

Gehuwd met Jan Ver Elst, ingenieur-architect
Moeder van Leon-Beamlak en Helena-Ebise

e-mail: karien@lvda.be

OPLEIDING

 • Licentiaat in de rechten, Katholieke Universiteit Leuven 1994, onderscheiding
 • Post academische opleiding milieurecht HIVA Leuven 1995-1996

LOOPBAAN

 • Assistent rechtsfaculteit Katholieke Universiteit Leuven 1994-1998
 • Advocaat aan de balie van Kortrijk sinds 1995
 • Plaatsvervangend lid van de beroepscommissie inzake bodemsanering van het Departement Leefmilieu en Infrastructuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap tot 2008
 • Plaatsvervangend Vrederechter bij het Vredegerecht van het tweede kanton Kortrijk sinds 2002
 • Praktijkassistent UG, afdeling grondslagen van het recht vanaf 2004 tot 2008
 • Plaatsvervangend lid van de tuchtraad van advocaten
 • Opgenomen op de lijst van collectief schuldbemiddelaars bij de Arbeidsrechtbank te Gent, afdeling Kortrijk

NEVENACTIVITEITEN

 • Lid van de Raad van de Orde der advocaten te KORTRIJK vanaf 2006 tot 2008
 • Redactielid  Tijdschrift Gentse en Westvlaamse Rechtspraak

  ARTIKELS EN PUBLICATIES

  • “Dading”, in TILLEMAN B., CLAEYS I., LOONTJENS K. en COUDRON C., A.P.R. 2000, 1-66
  • “De doelstellingen en de beginselen van het Vlaamse Milieubeleid. Artikel 1.2.1. decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid”, DEKETELAERE K. (ed.), Algemene bepalingen Vlaams milieubeleid en bedrijfsinterne milieuzorg, Die Keure, Brugge, 1996, 43-63
  • “De beginselen van het Vlaamse milieubeleid vanuit een Europees Perspectief – Over het belang van de codificatie van milieubeleidsbeginselen in een formele wet”, DEKETELAERE K. en FAURE M. (Eds.) Ius Commune en Milieurecht. Actualia in het Milieurecht in België en Nederland, Intersentia, 1997, 77-92
  • “Toegang tot de rechter in milieuzaken”, in DEKETELAERE K. en FAURE M. (Eds.)
  • “De inplanting van windturbines in Vlaanderen: Milieu- en stedenbouwrechtelijke aspecten”, in DEKETELAERE K., Verslagboek LEUVEM 15, Die Keure, 2001; en geactualiseerde versie in PLATFORM BUITENGEBIED, Recente ontwikkelingen in het milieu(beschermings)recht relevant voor het buitengebied, in Belgisch en Europees perspectief, 1-34
  • “Enkele praktische problemen in verband met de collectieve schuldenregeling” in MARTYN G. (ed.) Beslag, verslagboek van cyclus beroepsvervolmaking balie Kortrijk, ter perse bij Uitgeverij Larcier
  • Grensoverschrijdende milieuproblemen: uitdagingen voor de nationale en internationale rechtsorde, Intersentia, 1998, 309-331
  • Modellen voor het bedrijfsleven, Ced.Samsom, model I.22: bodemsanering – overdracht van gronden
  • Modellen voor het bedrijfsleven, Ced.Samsom, model I.23: bodemsanering – sanering van gronden
  • Modellen voor het bedrijfsleven, Ced.Samsom, model I.68: hinderlijke inrichtingen (Vlaams Gewest) – inrichtingen eerste klasse – vergunningsplicht
  • Modellen voor het bedrijfsleven, Ced.Samsom, model I.69: hinderlijke inrichtingen (Vlaams Gewest) – inrichtingen tweede klasse – vergunningsplicht
  • Modellen voor het bedrijfsleven, Ced.Samsom, model I.70: hinderlijke inrichtingen (Vlaams Gewest) – inrichtingen derde klasse – meldingsplicht
  • Modellen voor het bedrijfsleven, Ced.Samsom, model I.71: hinderlijke inrichtingen (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)
  • Rechtsgids, deel constitutioneel recht, De beginselen van behoorlijke rechtsbedeling, C1615-C1619
  • Wetboeken Story-Scientia, deel publiek recht, commentaar bij artikelen gecoördineerde decreten ruimtelijke ordening
  • Commentaar Milieurecht. Algemeen Deel, Artikel 1.2.1. Decreet algemene bepalingen milieubeleid
  • “Het recht op een onafhankelijke en onpartijdige rechter”, T.B.P. 1996, 9-17
  • “The legal framework for sustainable development in Belgium”, European Environmental Law Review, vol. VII, 1999, 337-349
  • “Verordeningsvoorstel met betrekking tot LIFE (EU)”, Mil. Info, 1996, nr. 6-7
  • “Ontwerp-richtlijn (EU) inzake PCB’s”, Mil. Info, 1996, nr. 5
  • “Raad van Europa roept centrale, lokale en regionale overheden op tot dialoog en samenwerking”, Mil.Info, 1997, nr. 7-8
  • “Wet betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling”, Mil.Info , 1997, nr. 2
  • “Voorstel van richtlijn inzake merktekens op verpakkingen”, Mil.Info, 1997, nr. 2
  • “Gewijzigd voorstel voor een kaderrichtlijn inzake het communautair waterbeleid”, Mil.Info, 1998, nr. 2
  • “Drie recente Waalse uitvoeringsbesluiten”, Mil.Info, 1998, nr. 9
  • “Administratieve en wetenschappelijke coördinatie inzake bioveiligheid”, Mil.Info, 1998, nr. 10
  • “boekbespreking: Droits fondamentaux, urbanisme et environnement, Amén. Numéro spécial”, in TROS, 1999

  EXPERTISE